Awards

ฝีมือต้นแบบโดยคุณพ่อทันจิตต์ ได้รับความรักความเอ็นดูจากลูกค้ามากมาย จนมีรายการต่างๆ มาสัมภาษณ์ ข่าวภาคค่ำ ThaiPBS, ลุยไม่รู้โรย ThaiPBS, วันใหม่วาไรตี้ ThaiPBS, ผู้หญิงยกกําลังแจ๋ว ช่อง 3, เพจแม่บ้าน Maeban, เพจ aomMONEY, เพจ 2 GEN 2 คน 2 วัย

เราเป็นผู้ประกอบการที่วันหนึ่งต้องลุกขึ้นเป็นผู้นำให้พ้นช่วงเวลายากลำบาก เราเชื่อว่า การมีความคิด ทัศนคติ แรงผลักดัน จากตัวเองและคนรอบข้างที่ดี จะทำให้เรามีพลัง อย่างน้อยเรื่องราวของเรา คงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ และสามารถมอบพลังให้กับคนอื่นๆ ได้

Events

“งาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19” ปี พ.ศ. 2564 วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 ณ IMPACT Challenger 1-3

“งาน ของดีทั่วไทย พี่ไปรฯ ส่งให้ถึงมือ” ปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24-27 มีนาคม 2565 ณ Fashion Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

“งาน Digital Fair 2022” วันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ Lido Connect สยามสแควร์

“งาน “DIPROM FAIR 2022 … ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภค” วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

“งาน SME-GP Day รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ Hall 6 Impact เมืองทองธานี

“งาน Dome Coming Day” วันที่ 16-17 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

“งาน ตลาดนัดร่วมใจ” วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ อาคาร SME Bank Tower 

“งาน DIPROM Creative Products Fair 2022” วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 4 Rama II hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2

Press

1 ใน 3 สุดยอด Success Case และให้สัมภาษณ์ ภายใต้โครงการ DBD service X Logistics Startup 2021 ยกระดับธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยคลิกเดียว จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1 ใน 10 สุดยอด Success Case และให้สัมภาษณ์ “กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด” ภายใต้โครงการ D-พร้อมสู้ อยู่ได้ไปรอดกับการตลาดออนไลน์ 2.0 ในยุคโควิด ปี พ.ศ. 2564 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สุดยอด Success Case และให้สัมภาษณ์ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย MSME Step up ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

สุดยอด Success Case และให้สัมภาษณ์ ภายใต้โครงการ WE-Can Be Resilient Programme และโครงการ Rebuilding Better Project ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย องค์กรเพื่อสังคม Space Bangkok และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO

Awards

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ และ นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ภายใต้โครงการ SheRise ปี พ.ศ. 2564 จัดโดยมูลนิธิ Kenan Foundation Asia

รางวัลชนะเลิศ สุดยอด Business Model Canvas (BMC) “กิจกรรมบ่มเพาะเชิงธุรกิจ Digital DNA” ปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือกันระหว่าง กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

1 ใน 13 กิจการ ได้รับการพัฒนาภาพลักษณ์ ตราสินค้า และออกแบบบรรจุภัณฑ์ จาก บริษัท สตูดิโอ รูบิค จำกัด และเข้าร่วมกิจกรรม “Brand DNA Advance 2022” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย Propak Asia กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

1 ใน 3 กิจการ ได้รับรางวัลสื่อประชาสัมพันธ์ มูลค่า 150,000 บาท กับทาง บริษัท Woody World จำกัด และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 สุดยอดผู้ประกอบการดีเด่น ภายใต้โครงการ “DIPROM Agro Beyond Academy รุ่นที่ 3” ปี พ.ศ. 2565 จัดโดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 ใน 60 กิจการ นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ภายใต้โครงการ “SME D STARUP (บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่สู่ BCG startup)” และโครงการ “SME D Young Entrepreneur (ติดอาวุธ ส่งเสริมทายาทนักธุรกิจ และนักธุรกิจรุ่นใหม่)” ปี พ.ศ. 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank

1 ใน 3 Success Case ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME Grow Forward กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมทั่วไป (S-Curve) ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์เข้าสู่อาชีพยุคใหม่ New Creative Entrepreneur ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ : “รองเท้าจากเปลือกเผือก” ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 8 จากการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเภทการออกแบบ (Design) ภายใต้โครงการดีพร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Creative DIPROM in Circular Economy ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 ใน 40 กิจการ นำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) เผือกแท่งอบกรอบ เคลือบรสกล้วยและอะโวคาโด ตรา ทันจิตต์ จากการจบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “นวัตกรรมแปรรูปอาหาร สำหรับธุรกิจอาหารอนาคต” คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.)

1 ใน 30 กิจการ นำเสนอผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เผือกแท่งอบกรอบ เคลือบรสกล้วยและอะโวคาโด ตรา ทันจิตต์ จากการจบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาดดิจิทัล” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ และ Pitching นำเสนอแผนธุรกิจ “ประกวดสุดยอด GSB Changemaker 2022” ภายใต้โครงการ “GSB Step & Boost up Program 2022” ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และธนาคารออมสิน